Skolverkets kursplan

Kursplan för HIF1201 – Historia inom lärlingsförsök

Inrättad 2008-07 SKOLFS: 2008:64
50 poäng

Ämnets syfte

Ämnet Historia inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning syftar till att skapa historisk medvetenhet, utveckla kunskaper i modern historia, utveckla förmågan att tänka kronologiskt och att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Ämnet syftar till att stimulera elevens nyfikenhet för sin omvärld ur ett historiskt perspektiv.

Inom ämnet tillägnar sig eleven en förståelse som befrämjar samarbete över sociala, etniska och geografiska gränser. Historiska insikter om andra folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad förståelse i en multietnisk och konfliktfylld värld.

Ämnet syftar vidare till att utveckla förmågan att förhålla sig kritiskt såväl till historiska källor, som till texter och medier i vår egen tid.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Ämnet är uppbyggt i tre delar: kronologisk grund, modern historia samt källkritiska metoder.

Kronologisk grund innebär att eleven bygger upp en kronologisk reda i sina historiska kunskaper och kan placera in de större epokerna i rätt tidssammanhang. I kursen ingår översiktliga kronologiska drag i den historiska utvecklingen.

Modern historia studeras särskilt för att ge en bakgrund till vår egen tid och vår omvärld. Här ingår grunddragen i den historiska utvecklingen från 1800-talet och framåt, inklusive världskrig och globalisering. I kursen behandlas även demokratins framväxt och utveckling i Sverige och några andra länder.

Genom att värdera faktauppgifter och göra tolkningar, det vill säga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och andra källor övas eleven i att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt.

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska …

 • förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp,
 • känna till grunddragen i den historiska utvecklingen från 1800-talet och -framåt,
 • kunna diskutera några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv, och
 • kunna diskutera tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och andra källor.

Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt

 • Eleven redogör för bakgrund till och sammanhang kring olika historiska skeenden och företeelser.
 • Eleven för resonemang utifrån grunddragen i den historiska utvecklingen inom valda områden från 1800- talet och framåt.
 • Eleven sätter in sin egen tillvaro i ett historiskt sammanhang.
 • Eleven redogör för grundläggande källkritiska principer.

Kriterier för betyget Väl godkänt

 • Eleven förklarar bakgrund till och sammanhang kring olika historiska skeenden och företeelser.
 • Eleven gör jämförelser och ger exempel på tolkningar av sammanhang.
 • Eleven visar hur olika perspektiv och historiesyn ger olika historieskrivning.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

 • Eleven visar förmåga att kritiskt tolka fakta och sammanhang.
 • Eleven för resonemang om historiska problem och källor.

Kommentera